Menu

Tiền lương

Tiền lương là gì?

Là số tiền lương cố định được trả hàng tháng hay hằng năm và không thay đổi dựa vào số giờ làm việc

Tiền lương tiếng Anh là gì?

Danh từ – Noun

Salary

/ˈsæləri/

No Comments

    Leave a Reply