Menu

Bàn giao tài sản

Bàn giao tài sản là gì?

Bàn giao tài sản là việc xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp.

Giá trị pháp lý của biên bản bàn giao tài sản

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay, việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên: bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản. Chỉ khi xác lập thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì tranh chấp xảy ra mới được toàn án bảo vệ quyền lợi. Do vậy, việc xác lập các giầy tờ, biên bản bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý.

Thuật ngữ nhân sự tiếng Anh:

Danh từ/ Noun: Asset Hand-over

No Comments

    Leave a Reply